Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 219 PLN
Bezpłatne 30-dniowe zwroty

ZASADY I WARUNKI


Korzystanie przez użytkownika z witryn internetowych, na których znajdują się niniejsze warunki (w tym między innymi z wersji takich witryn zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych) (łącznie zwanych „Witryną”), a treści i usługi w tej Witrynie podlegają niniejszym Warunkom użytkowania ( lub „Warunki”), które możemy okresowo aktualizować. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków przed skorzystaniem z tej Witryny . Uzyskując dostęp do tej Witryny w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez przeglądanie tej Witryny, korzystanie z jakichkolwiek usług i / lub przesyłanie informacji do , zgadzasz się i jesteś związany warunkami, zasadami i powiadomienia zawarte w niniejszych Warunkach, w tym między innymi przeprowadzanie tej transakcji drogą elektroniczną, zrzeczenia się gwarancji, wyłączenia i ograniczenia dotyczące szkód i środków zaradczych, wiążący arbitraż i wybór prawa stanu Maryland.

Terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do i każdej z naszych powiązanych firm, stosownie do kontekstu. „Ty” oznacza każdą osobę uzyskującą dostęp do Witryny i / lub korzystającą z niej.

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę Witrynę i niniejsze Warunki. Korzystanie z tej witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach oznacza zgodę na te zmiany. Zgadzasz się na okresowe przeglądanie niniejszych Warunków, aby upewnić się, że znasz najnowszą wersję. może według własnego uznania iw dowolnym momencie przerwać działanie tej Witryny lub jej części, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, albo może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z tej Witryny za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie masz żadnych praw w tej Witrynie i że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie, jeśli ta Witryna zostanie przerwana lub nie będziesz mieć możliwości dostępu do Witryny lub jakichkolwiek treści, które mógłeś opublikować w Witrynie jest zakończona.

 

Treść

Treści w tej Witrynie, które są dostarczane przez lub jego licencjodawców, w tym określone grafiki, zdjęcia, obrazy, zrzuty ekranu, tekst, pliki do pobrania cyfrowo, znaki towarowe, logo, nazwy produktów i programów, slogany i Kompilacja powyższego („ Content”) jest własnością i jego licencjodawców i jest chroniona na mocy znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie powinny być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do pobierania lub używania dowolnej Treści.

Zgadzasz się nie pobierać, nie wyświetlać ani nie używać żadnych Treści znajdujących się w Witrynie do jakichkolwiek celów komercyjnych lub niekomercyjnych, w połączeniu z produktami lub usługami, które nie należą do {{customVar code = STORE_CODE} } w jakikolwiek inny sposób, który może spowodować dezorientację wśród konsumentów, który dyskredytuje lub dyskredytuje i / lub jego licencjodawców, co osłabia siłę lub jego własności licencjodawcy lub w inny sposób narusza prawa własności intelektualnej lub jego licencjodawców. Ponadto użytkownik zgadza się w żaden inny sposób nie nadużywać Treści, które pojawiają się w tej Witrynie.

 

Korzystanie z witryny i zasady publikowania

Do korzystania z Witryny mają zastosowanie następujące wymagania: (a) nie będziesz korzystać z żadnych funkcji komunikacji elektronicznej Witryny w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem, torturujący, obraźliwy, naruszający prywatność innej osoby, nękający, zniesławiający, zniesławiający, zawstydzający, nieprzyzwoity , grożące lub nienawistne, zgodnie z ustaleniami według własnego uznania; (b) nie będziesz przesyłać, publikować, reprodukować ani rozpowszechniać żadnych informacji, oprogramowania ani innych materiałów chronionych prawem autorskim lub jakimikolwiek innymi prawami własności intelektualnej (a także prawami do reklamy i prywatności) bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela takie prawa; (c) nie będziesz zbierać ani przechowywać danych osobowych innych użytkowników; (d) nie będziesz używać Witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez na piśmie; (e) nie będziesz przesyłać, publikować, wysyłać e-mailem ani w inny sposób przesyłać żadnych materiałów reklamowych lub promocyjnych ani żadnych innych form nagabywania lub nieautoryzowanej komunikacji za pośrednictwem Witryny; (f) nie będziesz przesyłać, publikować, wysyłać e-mailem ani w inny sposób przesyłać żadnych materiałów zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy, które mogą zakłócać, ograniczać lub zakłócać funkcjonalność Witryny lub jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu lub sprzęt telekomunikacyjny.

Od czasu do czasu w niektórych obszarach naszej Witryny możesz przesyłać recenzje produktów, pytania, pisemne posty / odpowiedzi, obrazy i inne materiały („Treści użytkownika”). Korzystając z tych funkcji, zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać ani publikować żadnych treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, torturowane, zniesławiające, zniesławiające, obsceniczne, naruszające prywatność innej osoby, grożące, nękające, obraźliwe, nienawistne, rasistowskie, naruszające, pornograficzne, brutalne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub nieodpowiednie, zgodnie z ; że nie będziesz przesyłać ani publikować żadnych treści, które zawierają dane osobowe jakiejkolwiek osoby, naruszają prywatność / jawność jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu lub zawierają cokolwiek, co jest objęte umownym zobowiązaniem do zachowania prywatności lub poufności; że nie będziesz podszywać się pod żadną osobę lub organizację, w tym między innymi personel , ani fałszywie przedstawiać powiązań z inną osobą lub organizacją; oraz że nie będziesz przesyłać ani publikować żadnych treści zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie Witryny lub funkcji Witryny.

Ponadto rozumiesz i zgadzasz się, że nie masz praw własności do żadnego konta, które możesz mieć u nas, ani innego dostępu do Witryny, Treści użytkownika lub innych jej funkcji. może anulować Twoje konto i usunąć całą Treść użytkownika powiązaną z Twoim kontem w dowolnym momencie i bez powiadomienia, jeśli uzna, że ​​naruszyłeś niniejsze Warunki, przepisy prawa lub z jakiegokolwiek innego powodu. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje usunięte z naszej Witryny i zastrzega sobie prawo do trwałego ograniczenia dostępu do Witryny lub konta użytkownika. Dla większej pewności i bez ograniczania skutków powyższego zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, do modyfikowania, edytowania lub usuwania wszelkich Treści użytkownika lub do żądania od użytkownika modyfikacji lub edytować swoje Treści użytkownika, jeśli wpłynie skarga lub zawiadomienie o materiałach, które mogą naruszać prawa, w odniesieniu do Treści użytkownika lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Wyświetlając, publikując, przesyłając lub w inny sposób publikując jakiekolwiek Treści użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem, niniejszym nieodwołalnie udzielasz niewyłącznej, w pełni podlegającej podlicencjonowaniu, nieodwołalnej, wieczystej, na całym świecie, w całości - płatna, wolna od tantiem licencja na używanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, nadawanie, publikowanie, reprodukcja i dystrybucja takich Treści użytkownika we wszystkich znanych obecnie lub w przyszłości opracowanych mediach bez konieczności dokonywania płatności na rzecz użytkownika lub osoby trzeciej strona lub potrzeba uzyskania zgody użytkownika lub osoby trzeciej. Ponadto zrzekasz się wszelkich osobistych praw osobistych do wszystkich Treści użytkownika, które publikujesz, przesyłasz lub w inny sposób przesyłasz do Witryny lub za jej pośrednictwem na rzecz . Niniejsza licencja i zrzeczenie się praw obejmuje prawo do hostowania, indeksowania, buforowania, rozpowszechniania i oznaczania wszelkich Treści użytkownika, a także prawo do udzielania sublicencji na Treści użytkownika stronom trzecim, w tym innym użytkownikom, do użytku w innych mediach lub platformach znanych lub dalej rozwijane, na przykład do użytku w telefonach komórkowych lub w filmach, muzyce, oprogramowaniu lub innych programach komputerowych.

Nadal zachowujesz wszystkie prawa własności, które posiadasz do Treści użytkownika, i zachowujesz wszelkie prawa do korzystania z Treści użytkownika w dowolny sposób, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i opisanej tutaj licencji. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem całej Treści użytkownika przesłanej, wyświetlonej, opublikowanej lub opublikowanej przez Ciebie w Witrynie i w inny sposób masz prawo do udzielenia licencji określonej w niniejszym dokumencie oraz do wyświetlania, publikowania lub publikowania wszelkich przesłanych treści, a korzystanie przez nas z nich nie narusza i nie będzie naruszać praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, praw do znaków towarowych, patentów, praw wynikających z umów ani jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć , jego rodziców, spółki zależne, kierownictwo, pracowników i wykonawców strony internetowej oraz każdego z ich funkcjonariuszy, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników i koszty związane z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków, w tym powyższej Polityki publikowania, lub jakimkolwiek ich naruszeniem przez osoby pozostające na Twoim utrzymaniu lub agentów, lub które wynikają z wykorzystania wszelkich treści, w tym Treści użytkownika, które przesłałeś, opublikował lub w inny sposób przekazałeś { {customVar code = STORE_CODE}} lub ta witryna.

 

Zasady promocji

Wszelkie loterie, konkursy lub inne promocje (zwane łącznie „Promocjami”) udostępniane za pośrednictwem Witryny mogą podlegać przepisom odrębnym od niniejszych Warunków. Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi Oficjalnymi zasadami, a także z naszą Polityką prywatności . Jeśli Oficjalne zasady promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, obowiązują Oficjalne zasady promocji.

 

Konta, hasła i zabezpieczenia

Niektóre obszary Witryny wymagają rejestracji lub w inny sposób proszą o podanie informacji, aby móc korzystać z określonych funkcji lub uzyskać dostęp do określonych treści. Jeśli zdecydujesz się nie podawać takich informacji, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych treści lub uczestniczyć w niektórych funkcjach Witryny.

Jeśli Witryna wymaga utworzenia konta lub w inny sposób przesłania informacji, należy ukończyć określony proces, podając nam aktualne, pełne i dokładne informacje, zgodnie z żądaniem odpowiedniego formularza rejestracyjnego. Twoim obowiązkiem jest dbanie o aktualność, kompletność i dokładność danych rejestracyjnych, a za wszelkie straty spowodowane niedopełnieniem tego obowiązku. Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia i aktualnego adresu e-mail oraz wybranie hasła. Za zachowanie poufności swojego hasła i konta odpowiada wyłącznie użytkownik. Ponadto ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane na Twoim koncie. Zgadzasz się natychmiast powiadomić o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta. Ponadto zgadzasz się nie wysyłać e-mailem, nie publikować ani w inny sposób nie rozpowszechniać żadnego identyfikatora użytkownika, hasła ani innych informacji zapewniających dostęp do Witryny. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w wyniku korzystania z Twojego hasła lub konta przez inną osobę, za Twoją wiedzą lub bez, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w zamknięciu konta po zgłosiłeś nam naruszenie bezpieczeństwa.

 

Korzystanie z karty kredytowej

Jeśli chcesz kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Witryny, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Twoją transakcją, w tym między innymi numeru karty kredytowej, daty wygaśnięcia karty kredytowej, adresu rozliczeniowego i informacje wysyłkowe. UŻYTKOWNIK OŚWIADCZAJĄ I GWARANTUJE, ŻE MASZ PRAWNE PRAWO DO KORZYSTANIA Z KAŻDEJ KARTY KREDYTOWEJ WYKORZYSTANEJ W ZWIĄZKU Z DOWOLNĄ TRANSAKCJĄ. Przesyłając takie informacje, dajesz nam lub stronie trzeciej zbierającej te informacje w naszym imieniu prawo do przekazywania takich informacji stronom trzecim w celu ułatwienia realizacji transakcji zainicjowanych przez Ciebie lub w Twoim imieniu. Weryfikacja informacji może być wymagana przed potwierdzeniem lub zakończeniem jakiejkolwiek transakcji.

 

Warunki sprzedaży

jest obecnie dostarczany do lokalizacji w 50 Stanach Zjednoczonych i Portoryko. W tej chwili nie może wysyłać do żadnych innych międzynarodowych lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką zwrotów i zwrotów kosztów dostępną w Witrynie. Nie można modyfikować zamówień znajdujących się już w procesie wysyłki. pobiera podatek obrotowy od towarów zamówionych w Witrynie na podstawie obowiązującej stanowej stawki podatku obrotowego obowiązującej w miejscu, do którego jest wysyłane zamówienie. Płatności dokonywane za pośrednictwem witryny PayPal i za pomocą usług PayPal podlegają warunkom określonym przez PayPal.

Pomimo naszych najlepszych starań w Witrynie mogą pojawiać się sporadyczne ceny i inne błędy. Dostęp do Witryny nie stanowi prawa do zakupu przedstawionych produktów. nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, cenowe ani inne. Produkty i ceny produktów opisanych w Witrynie mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez powiadomienia. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i innych błędów oraz do anulowania każdego złożonego zamówienia, jeśli wystąpił błąd dotyczący ceny lub dostępności dowolnego zamówionego produktu podczas składania zamówienia, nawet jeśli otrzymałem potwierdzenie zamówienia. Jeśli Twoja karta kredytowa została już obciążona za zakup, a Twoje zamówienie zostało anulowane, prześle kredyt na Twoje konto karty kredytowej w kwocie obciążenia. Indywidualne zasady banku będą określać, kiedy ta kwota zostanie zaksięgowana na Twoim koncie. zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości kupowanych produktów.

podejmuje uzasadnione starania, aby dokładnie przedstawić atrybuty naszych produktów, w tym odpowiednie kolory; Jednak rzeczywisty kolor, który widzisz, będzie zależał od systemu komputerowego i nie możemy zagwarantować, że Twój komputer będzie dokładnie wyświetlał takie kolory.

Do dokonania płatności wymagany jest numer ważnej karty kredytowej Visa, MasterCard lub American Express. Do ceny zamówionych produktów zostaną doliczone oddzielne opłaty za wysyłkę i obsługę. Tytuł własności do wszystkich produktów i ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na kupującego w momencie wysyłki z .

Twoim obowiązkiem jest upewnienie się i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, stanowych, federalnych i międzynarodowych dotyczących posiadania, używania i sprzedaży wszelkich przedmiotów zakupionych w Witrynie. Składając zamówienie oświadczasz, że zamówione produkty będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

 

Oświadczenia i ograniczenia odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie składa żadnych oświadczeń dotyczących niezawodności funkcji tej Witryny, Treści, Treści użytkownika ani żadnej innej funkcji Witryny, i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku jakiejkolwiek awarii usługi. Przyjmujesz do wiadomości, że polegasz na takich materiałach lub systemach na własne ryzyko. nie składa żadnych oświadczeń dotyczących czasu, przez jaki każda Treść lub Treść użytkownika będzie przechowywana.

nie popiera, nie weryfikuje, nie ocenia ani nie gwarantuje żadnych informacji dostarczonych przez użytkowników i nic nie może być traktowane jako poparcie, weryfikacja ani gwarancja jakiejkolwiek Treści użytkownika. Nie możesz tworzyć ani rozpowszechniać informacji, w tym między innymi reklam, informacji prasowych lub innych materiałów marketingowych, ani zawierać linków do jakichkolwiek witryn, które zawierają lub sugerują poparcie przez bez uprzedniej oceny i pisemnej zgody z .

TA WITRYNA JEST DOSTARCZANA W STANIE „TAK JAK JEST, JAK DOSTĘPNE”. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ŻADNE GWARANCJE, WYRAŹNE ANI DOROZUMIANE, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄ SIĘ DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIE SĄ WYKONAWANE W ODNIESIENIU DO TEJ STRONY ANI ISTOTNE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE) TAM. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM ZANIEDBANIA, (W TYM JEJ OFICERÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, DOSTAWCÓW LUB PROGRAMISTÓW) NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE SZKODY ”) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG, KTÓRE WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK DOSTĘPNYCH W TEJ USŁUGI, NIE POWINNY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY, KTÓRE WYNIKAJĄ Z BŁĘDÓW, ZANIEDBANIA PLIKI, BŁĘDY, WADY, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, LUB JAKIEKOLWIEK AWARIE WYNIKÓW, CZY NIE SPOWODOWANE WYDARZENIAMI POZA ROZSĄDNĄ KONTROLĄ, W TYM ALE NIE TYLKO DZIAŁAMI BOŻYMI, BŁĘDAMI KOMUNIKACJI, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE LUB NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO DOKUMENTÓW, PROGRAMÓW LUB USŁUG TEJ WITRYNY. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO NIELEGALNYCH DZIAŁAŃ, LUB JEJ PODMIOTY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z MIEJSCA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA , NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POBIERASZ WSZYSTKIE MATERIAŁY NA WŁASNE RYZYKO. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE RODZAJE SZKÓD; W WYNIKU POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, A POWYŻSZY PARAGRAF NIE DOTYCZY MIESZKAŃCA NEW JERSEY W ZAKRESIE USZKODZENIA TAKIEGO MIESZKAŃCA JERSEY SĄ WYNIKIEM PODEJMOWANE NEGLIGENTNE, OSZUSTWNE LUB NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA LUB CELOWE NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIE.

WSZELKIE PRODUKTY I / LUB USŁUGI OPISANE W WITRYNIE SĄ OFEROWANE W JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ LEGALNIE OFEROWANE NA SPRZEDAŻ. INFORMACJE NA STRONIE NIE STANOWI OFERTY ANI NABYCIA PRZEZ NIKOGO W ŻADNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ZGODNIE Z PRAWEM NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ OFERTY ANI NALEŻY DOKONAĆ OSOBY, KTÓREJ SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ JEST BEZ PRAWA.

 

Witryny internetowe osób trzecich

Ta Witryna może zawierać hiperłącza do witryn nieobsługiwanych przez ani powiązanych z nim. Takie hiperłącza są udostępniane użytkownikom jako usługa i nie są sponsorowane przez tę Witrynę ani z nią powiązane, ani , a nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących treści , kompletność lub dokładność tych witryn osób trzecich. Informacje, które przesyłasz w witrynie innej firmy dostępnej w tej Witrynie, podlegają warunkom polityki prywatności tej witryny, a nie ma kontroli nad sposobem gromadzenia, wykorzystywania lub innego przetwarzania Twoich danych.

 

Jurysdykcja

Witryna jest kontrolowana i obsługiwana przez ze Stanów Zjednoczonych i nie ma na celu podlegać prawom ani jurysdykcji żadnego kraju innego niż Stany Zjednoczone . Możemy ograniczyć dostępność Witryny, w całości lub w części, do dowolnej wybranej przez nas osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji, w dowolnym czasie i według naszego wyłącznego uznania. Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Maryland w USA bez względu na konflikt zasad prawnych. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na jurysdykcję i zgadzasz się, że wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków i / lub korzystania z Witryny, które nie podlegają postanowieniom dotyczącym arbitrażu określonym w niniejszym dokumencie, będą kierowane do federalnych, stanowych i lokalnych sądy zlokalizowane w Howard County w stanie Maryland.

 

Wiążący arbitraż

Ty i zgadzacie się, że wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające z Witryny, korzystania z niej, niniejszych Warunków i / lub Polityki prywatności, lub z nimi związane , będą rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu w miejscu określonym przez arbitra zgodnie z niniejszym opisem (pod warunkiem, że taka lokalizacja jest dla Ciebie dogodna w Twoim mieście rodzinnym) lub w innym miejscu, które może zostać wspólnie uzgodnione przez i Ciebie, zgodnie z obowiązującymi zasady proceduralne określone w obowiązujących wówczas Kompleksowych Zasadach i Procedurach Arbitrażowych JAMS („Zasady i Procedury JAMS”), a także orzeczenie w sprawie wyroku wydanego przez arbitra (-ów) może zostać wniesione do dowolnego sądu mającego jurysdykcję. Zasady i procedury JAMS są dostępne na stronie www.jamsadr.com lub dzwoniąc pod numer (800) 352-5267. Arbiter zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem i Procedurami JAMS. Alternatywnie, możesz dochodzić swoich roszczeń w sądzie ds. Drobnych roszczeń zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, jeśli Twoje roszczenia kwalifikują się do tego i tak długo, jak sprawa pozostaje w takim sądzie i jest rozpatrywana wyłącznie na zasadzie indywidualnej (bez grupowej, bez przedstawiciela). Arbiter zastosuje prawo stanu Maryland zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu i obowiązującymi przepisami o przedawnieniu, a także będzie honorował roszczenia uprzywilejowania uznane przez prawo. Jeśli zainicjujesz arbitraż przeciwko , nie będziesz odpowiadać za opłaty profesjonalne za usługi arbitra ani za jakiekolwiek inne opłaty związane z JAMS. Jeśli rozpocznie arbitraż przeciwko Tobie, zapłaci za usługi arbitra i wszelkie inne opłaty związane z JAMS związane z arbitrażem. Jeśli jakakolwiek część niniejszego postanowienia arbitrażowego zostanie uznana za nieważną, niewykonalną lub niezgodną z prawem (z wyjątkiem tego, że roszczenia nie będą podlegać arbitrażowi na podstawie klasowej lub reprezentatywnej) lub w inny sposób koliduje z zasadami i procedurami ustanowionymi przez JAMS, wówczas równowaga tego postanowienie dotyczące arbitrażu pozostanie w mocy i będzie interpretowane zgodnie z jego warunkami, tak jakby nieważne, niewykonalne, niezgodne z prawem lub sprzeczne postanowienie nie było zawarte w niniejszym dokumencie. Jeśli jednak część uznana za nieważną, niewykonalną lub niezgodną z prawem jest taka, że ​​roszczenia nie będą poddawane arbitrażowi na podstawie klasowej lub reprezentatywnej, wówczas całość tego postanowienia arbitrażowego będzie nieważna i ani Ty, ani ma prawo do rozstrzygnięcia sporu. ROZSTRZYGANIE SPORÓW ZGODNIE Z NINIEJSZYM PARAGRAFEM NALEŻY DO INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI, A NIE JAKO CZŁONEK LUB CZŁONEK W ŻADNEJ PRZYPADKU POSTĘPOWANIA KLASY LUB PRZEDSTAWICIELA. ARBITR NIE MOŻE ŁĄCZYĆ LUB ŁĄCZYĆ ROSZCZEŃ INNYCH OSÓB LUB STRON, KTÓRE MOGĄ BYĆ W PODOBNEJ SYTUACJI. ZGADZAJĄC SIĘ NA ARBITRAŻ W SPORACH ZGODNYCH Z NINIEJSZYMI WSTĘPAMI, ZGADZASZ SIĘ Z PRAWA DO ROZWOJU JURY ORAZ OGRANICZAJĄC SWOJE PRAWO DO ODWOŁANIA I ZROZUMIEĆ, ŻE ZRZEKAJĄC SIĘ SWOJE PRAWA DO INNYCH DOSTĘPNYCH PROCESÓW UZGODNIENIA, TAKICH POSTANOWIEŃ . NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY, JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA POWYŻSZE WIĄŻĄCE POSTANOWIENIA O ARBITRAŻU.

 

Różne

Zarówno Ty, jak i przyjmujemy do wiadomości i zgadzacie się, że żadne partnerstwo nie zostało utworzone i ani Ty, ani nie macie uprawnień ani uprawnień, aby zobowiązywać lub wiązać drugą stronę.

ZGADZASZ SIĘ, ŻE, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WSZELKIE SPORY, ROSZCZENIA I PRZYCZYNY DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCE Z TEJ STRONY I / LUB NINIEJSZYCH WARUNKÓW BĘDĄ ROZSTRZYGANE INDYWIDUALNIE, BEZ POSTĘPOWANIA Z JAKIMKOLWIEK . Niniejsze Warunki działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

W niektórych obszarach naszej Witryny możesz mieć możliwość podania nam danych osobowych. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk dotyczących gromadzenia i wykorzystywania informacji.

Niezastosowanie się do niniejszych Warunków z powodu klęski żywiołowej, wojny, pożaru, zamieszek, terroryzmu, trzęsienia ziemi, działań władz federalnych, stanowych lub lokalnych lub z jakiegokolwiek innego powodu poza rozsądna kontrola , nie będzie uważana za naruszenie niniejszych Warunków.

Jeśli nie podejmie działań w związku z naruszeniem przez Ciebie lub kogokolwiek innego, nie zrzeka się prawa do działania w odniesieniu do przyszłych lub podobnych naruszeń.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszych warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Niniejsze Warunki stanowią wiążącą umowę między Tobą a i są akceptowane przez Ciebie podczas korzystania z Witryny lub konta. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a w zakresie korzystania z Witryny i Twojego konta. Korzystając z Witryny, oświadczasz, że jesteś w stanie zawrzeć wiążącą umowę i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub naszej Polityki prywatności nie możesz już korzystać z Witryny. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zmienić, zawiesić lub zakończyć, tymczasowo lub na stałe, Witrynę lub jakąkolwiek jej część lub dowolną z jej funkcji w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, bez powiadomienia ani odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Jeśli niniejsze Warunki lub Twoja zgoda na korzystanie z Witryny zostanie przez nas wypowiedziana z jakiegokolwiek powodu, umowa zawarta w wyniku Twojej akceptacji niniejszych Warunków będzie nadal obowiązywać i będzie wiążąca dla Ciebie w odniesieniu do Twojego wcześniejszego korzystania z Witryny i wszystkiego, co dotyczy lub wynikające z takiego użytkowania. Jeśli jesteś niezadowolony z Witryny lub z niniejszych Warunków lub Polityki prywatności, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Witryny. Treść, oświadczenia i ograniczenia odpowiedzialności, jurysdykcja odszkodowawcza i inne postanowienia niniejszej umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.